Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O


Bạn đang xem:
Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O
TRONG nyse.edu.vn

THPT Lê Hồng Phong Al + HNO 3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O hướng dẫn học sinh viết và cân bằng phản ứng. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách làm, hi vọng các em biết vận dụng vào các dạng bài tập tương tự. Vui lòng xác nhận.

1. Phương trình phản ứng của L với HNO3 thu gọn

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

2. Quá trình phản ứng Al bằng HNO3 khử

Xác định sự thay đổi số oxi

Al0 + HN+5O3 —–> Al+3(NO3)3 + N+42O + H2O.

Bạn thấy: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Chúng tôi có cách cho – và nhận:

8 × cho Al → Al3+ + 3e

3×| 2N+5+8e → 2N+4 (N2O)

⇒ Viết PTHH, lưu ý không có HNO3

(Vì N+5 không chỉ là chất oxi hóa mà còn là nơi chứa NO3)

8Al + HNO3 —–> 8Al(NO3)3 + 3N2O + H2O.

Lưu nitơ nguyên tố ⇒ tỉ khối của HNO3 là 30 .

H2O nguyên tố hydro ⇒ hệ số lưu trữ là 15.

⇒ 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

3. Phản ứng giữa dung dịch HNO3 khử

Phản ứng Al và HNO3 loãng ở nhiệt độ phòng

4. Thủ tục tương tự

Câu 1. Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Trong công thức trên, hệ số của Al là 8 và sau đó là hệ số của HNO3

A. 24

B.30

C. 26

mất 15

Câu trả lời là không.

Phản ứng thế: 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

Trong phương trình trên, hệ số của Al là 8, trong khi hệ số của HNO3 là 30.

Câu 2. Là chất khí màu nâu trong khí quyển

A.N2O

b. KHÔNG

CNH3

Đ. NO2

Câu trả lời là không.

Một chất khí không màu nâu trong khí quyển.

Câu 3. Sắt không tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội

AMG

B.F

C. Ag

d. đến

Câu trả lời là không.

Các kim loại không tan trong HNO3 đặc nguội là Fe, Al và Cr.

Câu 4. Trong phản ứng: Al + HNO3 (khử) → Al(NO3)3 + N2O + H2O, tỉ lệ giữa số nguyên tử Al bị oxi hóa và số phân tử HNO3 bị khử (số nguyên, nhỏ nhất) là:

A. 8 và 6

B. 4 và 15

C.4 và 3.

D. 8 và 30

câu trả lời đơn giản

Phản ứng thế: 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

Số nguyên tử Al bị oxi hóa và số phân tử HNO3 bị khử (nguyên, đơn chức) là 8 và 30.

Tham Khảo Thêm:  Thai Chết Lưu Thử Que Có Lên 2 Vạch Không, Dùng Que Thử Thai Liệu Có Biết Được Thai Lưu

Câu 5. Đốt cháy thanh Al bằng dung dịch HNO3 khử, không có khí thoát ra. Câu phát biểu nào đúng?

MỘT. Al không phản ứng với dd HNO3 khử

B. Al bị giới hạn bởi dung dịch HNO3 khử

c. Al tác dụng với HNO3 tạo muối amoni

d. Cả A và B đều đúng.

câu trả lời cũ

Al tan hết trong dung dịch HNO3, nhưng không tạo oxi nên sản phẩm bị khử thành NH4NO3.

Phương trình hóa học:

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

Câu 6. Hoà tan hoàn toàn hh X gồm 8,1 g Al và 29,25 g Zn bằng dung dịch HNO3 12,6% (đkc) sinh ra N2O (dktc, oxi duy nhất) v lit và dd Y có 154,95 g chất tan. Muối. Giá trị của V:

A.3.36

B 5.04

c. 4,48

d. 6,72

trả lời một

mL(NO3)3 = 8,1.213/27 = 63,9 gam

mZn(NO3)3 = 29,25.189/65 = 85,05 gam

My = mAl(NO3)3 + mZn(NO3)3 + mNH4NO3

=> mNH4NO3 = 6 gam => nNH4NO3 = 0,075 mol

nN2O = (0,3.3 + 0,45.2 – 0,075.8)/8 = 0,15 mol

=> V = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu 7. Cryolit (còn gọi là đá thạch) chứa các phân tử Na3AlF6, được cộng vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để tạo thành nhôm. Chất nào sau đây không phải là sản phẩm của criolit?

A. Làm tăng hoạt độ của Al2O3 hòa tan

B. Hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3

c. Tạo rào cản để ngăn chặn Al sụp đổ

d. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn

câu trả lời đơn giản

Cryolite (còn gọi là thạch) có công thức phân tử Na3AlF6, trong đó Al2O3 được thêm vào trong quá trình điện phân bằng cách nấu chảy Al2O3. Nhiệt độ. Được làm bằng một rào cản để bảo vệ Al nóng chảy

Câu 8. Trộn bột Sắt X với bột oxit sắt (gọi là bột mạt) để nung nhôm dùng để hàn đường ray xe lửa. Kim loại X:

A.A

B.F

C. Al

d. đến

Nhận xét

Bột nhôm và bột oxit sắt kết hợp với nhiệt nhôm tạo ra nhiệt lượng cao làm nóng nước.

Câu 9. Cho a gam Al vào 200 mL dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được b gam chất rắn R. Giá trị của a, b lần lượt là:

MỘT. 2,16 và 10,86

B. 1,08 và 5,43

C 8, 10 và 5,43

D. 1,08 và 5,16

trả lời một

Do R phản ứng với HCl giải phóng cacbon, còn lại Al.

Gọi x là số nguyên tử Al phản ứng với 2 muối

Tham Khảo Thêm:  Nữ Sinh Năm 1988 Mệnh Gì? Hợp Tuổi Gì? Hợp Hướng Nào? Tuổi Mậu Thìn Hợp Tuổi Nào, Màu Gì

Al → Al3+ + 3e

x là 3x.

Ag+ + 1e → Ag

0,06 → 0,06 → 0,06

Ku2+ + 2e → Ku

0,06 → 0,12 → 0,06

=> 3x = 0,18 => x = 0,06 mol

Al + 3H+ → Al3+ + 3/2H2

0,02 → 0,03

=> b = (108 + 64). 0,06 + 27.0,02 = 10,86 gam

=> A = 27.(0,06 + 0,02) = 2,16 gam

Câu 10. M là hỗn hợp hai kim loại Ca và Al. Hòa tan m gam M vào nước dư thu được 8,96 L H2 (đương lượng). Cũng hòa tan m gam X vào dung dịch KOH dư sinh ra 12,32 L khí H2 (dktc). Giá trị của m:

A.12.1

B21.8

c. 13.7

D. 24,2

trả lời một

M có hỗn hợp 2 kim loại Ba, Al

Thí nghiệm 1: M + H2O →

Thí nghiệm 2: M + KOH

và nH2 TN2 > nH2 TN1 => TN1 còn lại

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 (1)

Al + OH– + H2O → AlO2– + 3/2 H2 (2)

Hôm nay x = nBa

Thí nghiệm 1:

(1) nH2 = nCa(OH)2 = nCa = x mol

(2) nH2 = 3/2. và H– = 3/2. Chia 2x = 3x

=> tổng nH2 TN1 = 4x = 8,96/22,4 => x = 0,1 mol

Thí nghiệm 2:

(1) nH2 = nCa = x mol

Tổng nH2 TN2 = 12,32/22,4 = 0,55 mol

=> nH2(2) = 0,45 mol

(2) nAl = 2/3. nH2 = 0,3 mol

= 8,1 gam

=> a = mAl + mCa = 8,1 + 0,1.40 = 12,1 gam

Câu 11. Khử hoàn toàn 6,21 gam Al bằng dung dịch HNO3 (dư) được dung dịch X và 0,672 lít hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y và khí H2 là 18. Làm bay hơi dung dịch thu được X m gam chất rắn khan. là giá trị của m

MỘT. 38,34 gam

B 34,08 gam

C. 106,38 gam

D 53,19 gam

câu trả lời đơn giản

nAl = 0,23 mol, ny = 0,03 mol

Gọi x, y là số mol của N2, N2O

Dựa vào bài toán ta có hệ phương trình sau

x + y = 0,03

28x + 44y = 0,03.18,2

Giải hệ phương trình (1), ta có (2).

x = 0,015, y = 0,015

Quy trình quyên góp điện tử

Al → Al+3 + 3e

0,23 → 0,69

2N+5 + 10e → N2+2

0,15 0,015

2N+5 + 8e → N+12O

0,12 0,015

Ta thấy 3nAl > (8nN2O + 10nN2) => có muối amoni NH4NO3

Chúng ta phải thực hiện luật bảo vệ điện tử.

3nAl = 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4+

=> nNH4+ = (0,23.3 – 0,27)/8 = 0,0525 mol

=> m = mL(NO3)3 + mNH4NO3 = 0,23.213 + 0,0525.80 = 53,19 gam

Câu 12. Cho 1000 mL dung dịch X chứa 1,62 gam Al, Fe(NO3)2 0,1M và Cu(NO3)2 0,09M phản ứng hết với 1000 mL dung dịch X. Sau khi pứ xong thu được m gam chất rắn. Giá trị của m:

MỘT. 2,88.

B 2,68.

C. 5:76.

Tham Khảo Thêm:  4cs là gì? Có phải là 4 kỹ năng mềm nên có hay không?

d. 5,68.

câu trả lời cũ

nAl = 0,06 mol;

nFe(NO3)2 = 0,1 mol;

nCu(NO3)2 = 0,09 mol

Chú ý: neAl cho cực đại = 0,06.3 = 0,18 mol = nCu2+ thu được E

=> Al phản ứng hết Cu(NO3)2; còn Fe(NO3)2 chưa phản ứng.

=> Mạnh với Ku

nCu = nCu(NO3)2 = 0,09 mol => m = 5,76 gam

——————————

Mời xem các bài viết liên quan khác

Học viện Anh ngữ Tổng quát NYSE của Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O Học viện Anh ngữ Tổng quát NYSE. Thông tin trong tài liệu sẽ giúp các em biết cách ghi và theo dõi phản ứng khi Al tác dụng với dung dịch HNO3 khử, từ đó biết được hiện tượng xảy ra sau khi ứng dụng.

Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết tương tự khác để hỗ trợ học tập: Giải Hóa 12, Giải Toán 12, Giải Vật Lý 12,….

Ngoài ra, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã lập nhóm Học sinh giỏi chia sẻ tài liệu ôn thi THPT quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các em vào nhóm để nhận tài liệu và đề.

Tác giả: Học viện Anh ngữ Tổng quát NYSE

Thể loại: Giáo dục

Bài chia sẻ: /al-hno3-alno33-n2o-h2o/

Bạn sẽ thấy bài viết
Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O
Bạn đã khắc phục sự cố bạn tìm thấy chưa? Nếu không, vui lòng cung cấp thêm phản hồi
Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O
Hãy để Học viện Anh ngữ Toàn diện NYSE thay đổi và hoàn thiện nội dung dưới đây! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website: nyse.edu.vn của Học viện Anh ngữ Toàn diện NYSE

Hãy nhớ nguồn bài viết này:
Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O
Trang web nyse.edu.vn

Thể loại: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về
Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2OSource link

Related Posts

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều ý…

99+ Tranh Tô Màu Ông Mặt Trời Cute, Dễ Thương, Đẹp Thú Vị

Bạn đang xem: 99+ tranh tô màu ông mặt trời dễ thương, cute, dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu mặt trời và đám mây cực đẹp…

Tranh Tô Màu Cô Giáo Và Bé Dễ Thương, Đẹp Đáng Yêu, Ý Nghĩa

Bạn đang xem: Tranh tô màu cô giáo và bé đẹp, cực đẹp, ý nghĩa TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh cô giáo và trẻ em có màu sắc…

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với mẫu tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều…

210+ Tranh Tô Màu Cái Cặp Sách Ngộ Nghĩnh, Đẹp Đáng Yêu

Bạn đang xem: 210+ tranh tô màu chiếc cặp sách đẹp ngộ nghĩnh dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu chiếc cặp đi học cho bé ngộ…

Tranh Tô Màu Quả Dưa Hấu Đơn Giản, Cực Dễ Cho Bé Tập Tô

Bạn đang xem: Tranh tô màu quả dưa hấu đơn giản dễ dàng cho bé tập tô màu TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh dưa hấu đơn giản, dễ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *