Các dạng toán về căn bậc 2, căn bậc 3 và cách giải – toán lớp 9


Bạn đang xem:
Các dạng toán về căn bậc hai, căn bậc hai và cách giải – Toán lớp 9
TRONG nyse.edu.vn

Các dạng toán về căn bậc hai, căn bậc hai và cách giải. Căn bậc hai và Căn bậc hai là bài đầu tiên trong sgk Toán 9, đây là bài học quan trọng vì các dạng toán liên quan đến căn bậc hai và căn bậc hai thường gặp trong các đề thi vào lớp 10.

Để giải các dạng bài tập liên quan đến căn bậc hai, căn bậc ba, để hiểu tốt chuyên đề các em cần nắm chắc nội dung lý thuyết và các dạng bài tập liên quan đến căn bậc hai, căn bậc ba.

MỘT. Thông tin cần nhớ về căn bậc hai Căn bậc 3

I. Căn bậc 2

1. Căn bậc hai là gì?

Nghĩa là: Căn bậc hai của một số không âm x là x2 = a.

Một số nguyên “a” có đúng hai căn bậc hai của các số đối nhau: mã bưu chính được biểu thị bằng Một con số hấp dẫn được xác định bởi .

– Số 0 có đúng một gốc ta viết là 0

– Đó là một số tốt, một số Căn bậc hai số học là a. Số 0 là đơn vị số học của 0.

2. Tính chất của căn bậc hai

một) Điều này được hiểu là khi A≥0.

b)

c)

đ)

3. Thay đổi cài đặt gốc

một)

b)

c)

đ)

e)

f)

II. Gốc 3

1. Căn bậc hai là gì?

– Định nghĩa:- Căn bậc hai của một số là x khi x3 = a.

2. Tính chất của căn bậc 3

– Mọi số A chỉ có một gốc.

Heihochoi

B. Căn bậc hai số học Căn bậc hai 3

• Dạng 1: Tìm cách phát âm của từ

* phương pháp

Điều này được hiểu là khi A≥0.

Hiểu khi A>0

– Khắc phục sự không nhất quán để nhận được lợi ích của sự thay đổi

ví dụ: Tìm giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa

lúc đầu.

* Dạy bảo: Có nghĩa khi (5-2x)≥0

5 2 lần

2.

* Dạy bảo: Hiểu khi (3x-12)≥0

3x12x4

3.

* Dạy bảo: Nghĩa là, x2 > 0 khi x > 0

4.

* Dạy bảo: Khi nào root?

3x-6

• Dạng 2: Rút gọn các từ chứa từ trái nghĩa

* phương pháp

Sử dụng thì tương tự để nói giảm:

ví dụ: Rút gọn các từ sau

lúc đầu.

* Dạy bảo:

– chúng ta có:

bởi vì

2.

* Dạy bảo:

– chúng ta có:

– Tại sao

• Loại 3: Đếm đến mấy chữ cái

* phương pháp

– Sử dụng các biến và chuẩn bị các mục tương tự

ví dụ: Rút gọn các từ sau

lúc đầu.

* Dạy bảo:

– chúng ta có:

=

2.

* Dạy bảo:

– chúng ta có:

• Dạng 4: Giải phương trình chứa nghiệm

+ Màu sắc: (nếu b > 0).

+ Màu sắc: (nếu là từ có hậu tố B)

Tham Khảo Thêm:  Mệnh Thủy Đeo Nhẫn Ngón Nào, Màu Gì Hợp Tuổi, Hợp Mệnh? Mệnh Thủy Đeo Nhẫn Ngón Nào

+ Màu sắc:

+ Màu sắc: Ta trở về dạng phương trình có dấu đúng:

° Trường hợp 1: Nếu B là số nguyên: [ egin{matrix} A=B -A=B end{matrix}” src=” >

° Trường hợp 2: Nế B là một biểu thức chứa biến thì: 

 Ví dụ: Giải phương trình sau

1. 

* Hướng dẫn: Để căn thức có nghĩa khi x ≥ 0

– Kết luận: x=4 là nghiệm

2. 

* Hướng dẫn: Để căn thức có nghĩa khi x ≥ 1, ta có

• Dạng 5: Chứng minh các đẳng thức

* Phương pháp:

– Thực hiện các phép biến đổi đẳng thức chứa căn bậc 2

– Vận dụng phương pháp chứng minh đẳng thức A = B

+ Chứng minh A = C và B = C

+ Biến đổi A về B hoặc B về A (tức A = B)

* Ví dụ: Chứng minh đẳng thức

1. 

* Hướng dẫn:

– Ta có: 

– Vậy ta có điều cần chứng minh

2. 

* Hướng dẫn:

– Ta có: 

– Thay vào vết trái ta có:

– Ta được điều cần chứng minh.

C. Bài tập về Căn bậc 2, Căn bậc 3

* Bài 2 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh:

a) 2 và √3;   b) 6 và √41;  c) 7 và √47

* Lời giải bài 2 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có: 2 = √4 mà 4 > 3 ⇒ √4 > √3 (Định lý)

– Kết luận:

b) Ta có: 6 = √36 mà 36 < 41 ⇒ √36 < √41

– Kết luận:

c) Ta có: 7 = √49 mà 49 > 47 ⇒ √49 > √47

– Kết luận: 

* Bài 4 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm số x không âm, biết:

a)      b)

c)      d)

* Lời giải bài 4 trang 7 SGK Toán 9 Tập 1:

– Lưu ý: Vì x không âm (tức là x ≥ 0) nên các căn thức trong bài đều xác định.

a)

– Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được: x = 152 ⇔ x = 225

– Kết luận: x = 225

b) 

– Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được: x = 72 ⇔ x = 49

– Kết luận: x = 49

c)

– Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được: x < 2

– Kết luận: 0 ≤ x < 2

d) 

– Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được: 2x < 16 ⇔ x < 8

– Kết luận:  0 ≤ x < 8

* Bài 6 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a)     b)     c)     d)

* Lời giải bài 6 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Điều kiện xác định cả  là 

b) Tương tự: -5a ≥ 0 ⇔ a ≤ 0

c) Tương tự: 4 – a ≥ 0 ⇔ -a ≥ -4 = > a ≤ 4

d) Tương tự: 3a + 7 ≥ 0 ⇔ 3a ≥ -7 ⇔ a ≥ -7/3.

* Bài 7 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:

a)    b)     c)     d)

* Lời giải bài 7 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có:  

b) Ta có: 

c) Ta có:

d) Ta có:

* Bài 8 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:

a)     b)

c)  với a≥0.     d) với a<2.

Tham Khảo Thêm:  Tranh Vẽ Thế Giới Không Khói Thuốc Đẹp [MÊ BẾT XÊ LẾT]

* Lời giải bài 8 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1:

a)  (vì  do )

b)  (vì √11 – 3 > 0 do 3 = √9 mà √11 > √9)

c) 2√a2 = 2|a| = 2a với a ≥ 0

d)  (vì a < 2 nên 2 – a > 0)

* Bài 9 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm x biết:

a)     b)     c)     d)

* Lời giải bài 9 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1:

a)  

b)  

c)   

d)   

* Bài 10 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Chứng minh:

a)

b)

* Lời giải bài 10 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1:

a) Ta có: VT = (√3 – 1)2 = (√3)2 – 2√3 + 1 = 3 – 2√3 + 1 = 4 – 2√3 = VP

⇒ (√3 – 1)2 = 4 – 2√3 (đpcm)

b) Ta có:  

  = VP (đpcm).

* Bài 14 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Phân tích thành nhân tử:

a) x2 – 3.     b) x2 – 6     c) x2 + 2√3 x + 3.      d) x2 – 2√5 x + 5

* Lời giải bài 14 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1:

a) x2 – 3 = x2 – (√3)2 = (x – √3)(x + √3)

b) x2 – 6 = x2 – (√6)2 = (x – √6)(x + √6)

c) x2 + 2√3.x + 3 = x2 + 2√3.x + (√3)2 = (x + √3)2

d) x2 – 2√5.x + 5 = x2 – 2√5.x + (√5)2 = (x – √5)2

* Bài 67 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): Hãy tìm ; ; ; ;

* Lời giải bài 67 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1:

– chúng ta có:

– chúng ta có:

– chúng ta có:

– chúng ta có:

– chúng ta có:

*Lưu ý: Căn bậc ba ở trên có thể tìm được bằng máy tính bỏ túi và ghi nhớ lũy thừa bậc ba của các số.

* Bài 68 (SGK Toán 9 Tập 1 Trang 36): Phép đếm

một)

b)

* Trả lời bài 68 Trang 36 SGK Toán 9 Tập 1:

một)

b)

* Bài 69 (SGK Toán 9 Tập 1 Trang 36): So sánh

a) 5 là ∛123 b) 5∛6 và 6∛5

* Đáp án Bài 69 Trang 36 SGK Toán 9 Tập 1:

A) Ta có: >

b) Ta có: ;

– Tại sao 5∛6

d. Căn bậc hai Bài tập 3

Nhiệm vụ 1: Mỗi nguồn của ‘x’ có nghĩa là gì?

một) b)

c) đ)

Nhiệm vụ 2: Mỗi nguồn của ‘x’ có nghĩa là gì?

một) b) c)

Nhiệm vụ 3: Mỗi nguồn của ‘x’ có nghĩa là gì?

một) b)

c) đ)

e) f)

đ) h)

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các phép tính sau

một) b)

c)

đ)

Nhiệm vụ 5: Rút gọn các từ sau

một)

b) ,

c)

đ)

Nhiệm vụ 6: Giải phương trình sau

một)

b)

c)

đ)

e)

f)

đ)

h)

Tôi)

k)

* Trả lời: a) x≤3; b) x=2; c) x≥2; d) x=2; e) họ không biết;

f) x=1; g) x=0; x=-1/2; g) x=√3; x=-1-√3; i) x=-1; k)x-2;

Hi vọng bài viết về căn bậc 3 và bài tập trên giúp ích cho các bạn. Mọi ý kiến ​​đóng góp và thắc mắc các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết này để được các thầy cô trường THPT TP Sóc Trăng hoan nghênh và ủng hộ, chúc các bạn học tập tốt nhất.

Tham Khảo Thêm:  Bánh Bông Lan Trứng Muối Gốc Cột Điện, Bánh Kẹp Gốc Cột Điện

Tác giả: Học viện Anh ngữ Tổng quát NYSE

Thể loại: Giáo dục

Bài chia sẻ: /cac-dang-toan-ve-can-bac-2-can-bac-3-va-cach-giai/

Bạn sẽ thấy bài viết
Các dạng toán về căn bậc hai, căn bậc hai và cách giải – Toán lớp 9
Bạn đã khắc phục sự cố bạn tìm thấy chưa? Nếu không, vui lòng cung cấp thêm phản hồi
Các dạng toán về căn bậc hai, căn bậc hai và cách giải – Toán lớp 9
Hãy để Học viện Anh ngữ Toàn diện NYSE thay đổi và hoàn thiện nội dung dưới đây! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website: nyse.edu.vn của Học viện Anh ngữ Toàn diện NYSE

Hãy nhớ nguồn bài viết này:
Các dạng toán về căn bậc hai, căn bậc hai và cách giải – Toán lớp 9
Trang web nyse.edu.vn

Thể loại: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về
Các dạng toán về căn bậc hai, căn bậc hai và cách giải – Toán lớp 9Source link

Related Posts

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều ý…

99+ Tranh Tô Màu Ông Mặt Trời Cute, Dễ Thương, Đẹp Thú Vị

Bạn đang xem: 99+ tranh tô màu ông mặt trời dễ thương, cute, dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu mặt trời và đám mây cực đẹp…

Tranh Tô Màu Cô Giáo Và Bé Dễ Thương, Đẹp Đáng Yêu, Ý Nghĩa

Bạn đang xem: Tranh tô màu cô giáo và bé đẹp, cực đẹp, ý nghĩa TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh cô giáo và trẻ em có màu sắc…

Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp, Đơn Giản Như Ăn Bánh

Bạn đang xem: Vẽ tranh chủ đề công nhân đẹp dễ như ăn bánh TRONG nyse.edu.vn Với mẫu tranh chủ đề lao động giản dị đẹp, nhiều…

210+ Tranh Tô Màu Cái Cặp Sách Ngộ Nghĩnh, Đẹp Đáng Yêu

Bạn đang xem: 210+ tranh tô màu chiếc cặp sách đẹp ngộ nghĩnh dễ thương TRONG nyse.edu.vn Tranh tô màu chiếc cặp đi học cho bé ngộ…

Tranh Tô Màu Quả Dưa Hấu Đơn Giản, Cực Dễ Cho Bé Tập Tô

Bạn đang xem: Tranh tô màu quả dưa hấu đơn giản dễ dàng cho bé tập tô màu TRONG nyse.edu.vn Hình ảnh dưa hấu đơn giản, dễ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *